Инженерийн дэд бүтэцийн төлөвлөлтийн хэлтэс 2017 онд инженерийн ажлын зураг төслийн зөвшилцсөн байдал

Инженерийн дэд бүтэцийн төлөвлөлтийн хэлтэс 2017 онд инженерийн ажлын зураг төслийн зөвшилцсөн байдал

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөр хэлтсийн үзүүлэх үйлчилгээний хүрээнд Инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл 766 хүлээн авч холбогдох хууль, норм дүрэмийн дагуу зөвшилцсөн. Үүнд:

  • Дулаан хангамжийн шугам сүлжээний ажлын зураг                114
  • Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг        134
  • Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний ажлын зураг          410
  • Мэдээлэл, холбооны шугам сүлжээний ажлын зураг              99
  • Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний ажлын зураг                  9
Google+ Linkedin