Тохижилтын ажлын эх загвар зураг төсөл батлах

Бүрдүүлэх материал

1

Батлагдсан ТАТД, схем зураг /хуулбар/

2

Загвар зураг

3

Хэсэгчилсэн ЕТ-г тоон байдлаар хавсаргах /CD/

4

Зураг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл /хуулбар/

 

Загвар зургийн бүрдэл

1

Нүүр хуудас /бичиглэл, гарын үсэг, тамга/

2

Тайлбар бичиг

3

Байршлын схем

4

Одоогийн байдлын судалгаа

5

Дэвсгэр зураг

6

Ерөнхий төлөвлөгөө /батлагдах/

7

Зай хэмжээ

8

Зам талбайн хучилт, тоо хэмжээ

9

Харагдах байдлууд /төлөвлөлтийн орчинд эвлүүлсэн зураглал/

Анхаарах зүйл:

Зураг төслийн тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагын цахим хуудаснаас шалгах /http://www.barilga.gov.mn/

Загвар зургийн батлагдах хуудасны стандартыг шалгах

/http://www.mpa.ub.gov.mn/