Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

Шаардлагатай материал:

Тэмдэглэл

1

Газар олголтын захирамж, кадастрын зураг

 

2

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар

 

3

UTM координатын системд хийж гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг /дэвсгэр зурагт тодруулга хийгдсэн байх/, шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг /шаардлагатай тохиолдолд бусад шугам сүлжээний газруудаас зөвшөөрөл авсан байх/

 

4

Техникийн нөхцөл /ЭХЯ, УБЦТС ТӨХК/, шаардлагатай бол бусад тодруулга авсан байна

 

5

Дээрх материалыг цахим /d.tulga@mpa.ub.gov.mn буюу j.erdenebat@mpa.ub.gov.mn/ болон CD-ээр ирүүлнэ.

 

6

Нийт хуудасны тоо

 

 

Хүсэлт шийдвэрлэлт

 

Энгийн

Дараах дансанд төлбөр төлсний дараа баримтыг авч хэвлэмэл зургийг олгоно.

Нийт төлөх хураамжийн хэмжээ

 

Олгосон: 2016 оны ...... сарын........ өдөр.

Үйлчилгээний ажилтны нэр: .............................................................

Нийслэлийн Төрийн сан банк дахь 200051054 дугаар дансанд тушаана.