Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

 

Шаардлагатай материал:

Тэмдэглэл

1

Техникийн нөхцөл /УСУГ/, шаардлагатай бол нэмэлт тодруулга авсан байна

 

2

UTM координатын системд хийж гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг /дэвсгэр зурагт тодруулга хийгдсэн байх/, шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг /шаардлагатай тохиолдолд бусад шугам сүлжээний газруудаас зөвшөөрөл авсан байх/

 

3

Дээрх материалыг цахим /d.oyunjargal@mpa.ub.gov.mn буюу b.tserennadmid@mpa.ub.gov.mn/ болон CD-ээр ирүүлнэ

 

4

Нийт хуудасны тоо