Мэдээлэл, холбооны шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

 

Шаардлагатай материал:

Тэмдэглэл

1

Техникийн нөхцөл /МХС ТӨХК/, шаардлагатай бол нэмэлт тодруулга авсан байна

 

2

UTM координатын системд хийж гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг /дэвсгэр зурагт тодруулга хийгдсэн байх/, шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг /шаардлагатай тохиолдолд бусад шугам сүлжээний газруудаас зөвшөөрөл авсан байх/

 

3

Дээрх материалыг цахим /ba.oyuntuya@mpa.ub.gov.mn, буюу m.otgonbat@ mpa.ub.gov.mn/ болон CD-ээр ирүүлнэ

 

4

Нийт хуудасны тоо