Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ /үерийн далан суваг, хөрсний ус/-ний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

 

Шаардлагатай материал:

Тэмдэглэл

1

Техникийн нөхцөл , эсвэл ажлын зургийн даалгавар

 

2

Геологийн дүгнэлт

 

3

UTM координатын системд хийж гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг /дэвсгэр зурагт тодруулга хийгдсэн байх/, шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг /шаардлагатай тохиолдолд бусад шугам сүлжээний газруудаас зөвшөөрөл авсан байх/

 

4

Дээрх материалыг цахим /b.bumnyam@mpa.ub.gov.mn/ болон CD
-ээр ирүүлнэ.

 

5

Нийт хуудасны тоо