Тэг тэнхлэгийн мэдээллийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Байгаа

Байхгүй

1

Барилга

Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулсан тухай акт, хавсралтын хамт /эх хувь, CD/

   

2

Газрын гэрчилгээ, эдэлбэр газрын кадастрын зургийн хуулбар

   

3

Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, схем зургийн хуулбар

   

4

Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний хуулбар

   

5

Зай хэмжээний зургийн хуулбар

   

6

Өндөржилтийн зургийн хуулбар

   

1

Шугаман байгууламж /авто зам, инженерийн шугам сүлжээ/

Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулсан акт, хавсралтын хамт /эх хувь, CD/

   

2

Захирамж, шийдвэр

   

3

Ажлын зургийн даалгаврын хуулбар

   

4

Батлагдсан ажлын зургийн хуулбар /трассын зөвшилцсөн зураг хуулбар/

   

5

Трассын байгуулалтын зураг хуулбар

   

6

Өндөржилтийн зургийн хуулбар

   

Нийт хуудасны тоо: