Хөшөө, дурсгалын самбар байршуулах асуудлыг хэлэлцүүлэх

 

Материал

Бүрдэл

1

Хөшөө, дурсгал хүндэтгэлийн самбар байгуулах үндэслэл, намтар түүх

 

2

Дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэмдэглэл

 

3

Хөшөө, дурсгал хүндэтгэлийн самбарын зураг төсөл, эх загвар

 

4

Хөшөө байрлуулах газрын байршлын схем зураг

 

5

Хөшөө босгох газрын төлөвлөлт, тохижилтын зураг

 

6

Хөшөө, дурсгал хүндэтгэлийн самбарын зардал хөрөнгийн нарийвчилсан тооцоо, материалын шийдэл, эх үүсвэрийн мэдэгдэл, хадгалалт, хамгаалалтын мэдээллүүд

 

7

Хэрэв байгууллага, аж ахуйн эзэмшил газар дээр байрлуулах бол тухайн байгууллагын дэмжсэн албан хүсэлт

 

8

Нийт хуудасны тоо