Ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээллээр үйлчлэх

Баримт бичгийн нэр

Олгогч байгууллага болон бусад тайлбар

Байгаа эсэх

Хүсэлт

Хувь хүн өөрөө

 

Газрын кадастрын зургийн хуулбар

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар, Дүүргийн өмч, газрын харилцааны алба

 

 

Үнэлгээний дугаар Үйлчилгээний дугаар Цаасны хэмжээ Үнэ /төг/
1 547,570 Шугам сүлжээний дэвсгэр зураг хэвлэх А4 19,657
А3 39,313
А2 78,626
А1 157,626
А0 314,504