Гудамж, талбайд нэр өгөх, нэрэмжит болгох

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Байгаа

Байхгүй

1

Албан хүсэлт, өргөдөл

   

2

Гудамж, талбайг нэрлэх үндэслэл, намтар түүх

   

3

Дүүргийн Засаг дарга, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэмдэглэл, дэмжсэн албан бичиг

   

4

Нэрлэхээр санал болгож буй гудамж, талбайн байршлын схем зураг, фото зураг

   

5

Гудамж, талбайн тохижилтын зураг төсөл, хөрөнгийн эх үүсвэрийн мэдээлэл

   

6

Гадаад нэрээр нэршүүлэх бол Төрийн хэлний зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн байх

   

7

Нийт хуудасны тоо