Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

 МАЯГТ татаж авах

 

 

 

д/д Бүрдүүлэх материалын бүрдэл
1 Иргэний үнэмлэх /Нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар /иргэн/
2 Хуулийн этгээдийн албан бичиг /хуулийн этгээд/
3 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулийн этгээд хуулбар /
4 Газрын эрхийн гэрчилгээ /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
5 Газар кадастрын зураг /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
6 Газрын гэрээ /нотариатаар баталгаажсан хуулбар/
7 Газрын одоогийн байдлын фото зураг /иргэн, хуулийн этгээд/
8 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт /НГАлба/ /иргэн, хуулийн этгээд/
9 Нийт хуудасны тоо
Хүсэлт шийдвэрлэлт
  Нийт төлөх хураамжийн хэмжээ Дараах дансанд төлбөр төлсний дараа баримтыг хүсэлт гаргасан иргэнд иргэний үнэмлэх, ажлын үнэмлэхийг шалган зөвхөн өөрт нь олгоно.
 
Олгосон: 2016 оны ...... сарын........ өдөр.
 
Үйлчилгээний ажилтны нэр: ..............................................................
Нийслэлийн Төрийн сан банк дахь 200051054 дугаар дансанд тушаана.