Барилгын хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

Өргөдөл татаж авах

1

Шинэ барилгад

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

2

Барилга байгууламжийн байр зүйн зураг

3

Газрын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

4

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

5

АТД, Батлагдсан эх загвар зургийн хамт
/2013 оноос өмнө бол хуулбарлаж өгөх, хойш бол шаардлагагүй/

6

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

1

Хуучин барилгад

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

2

Барилгын байгууламжийн байр зүйн зураг

3

Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

4

Газрын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

5

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

6

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

1

Зуслангийн барилгад

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

2

Барилгын байгууламжийн байр зүйн зураг

3

Газрын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

4

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

5

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

1

Гэр хорооллын барилгад
хаягийн тодорхойлолт олгох

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

3

Газрын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар

4

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

6

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

1

Дахин тодорхойлолт олгох

Барилга байгууламжид хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт

2

Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар

3

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

Нийт хуудасны тоо