Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс

БАРИЛГЫН ЧАНАР, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Энэ дүрмийн зорилго нь Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар /цаашид “газар” гэх/-ын дотоод зохион байгуулалтын нэгж болох Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс /цаашид “хэлтэс” гэх/-ийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, чиг үүрэг, удирдлага, ажлын зохион байгуулалтын талаарх харилцааг газрын дүрэмд нийцүүлэн нарийвчлан зохицуулахад оршино.

1.2.Хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Хот байгуулалтын тухай, Барилгын тухай, болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын захирамж, Газрын дүрэм, газрын Хөдөлмөрийн дотоод журам болон энэ дүрмийг удирдлага болгон ажиллана.

1.3.Энэ дүрмийг газрын даргын тушаалаар батална.

Хоёр. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2.1.Монгол Улсын Их хурал, Засгийн газрын тогтоол, шийдвэр, нийслэлийн тухайн жилийн эдийн засаг, нийгмийн зорилт, нийслэлийн Засаг даргын үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллах;

2.2.Өмчийн хэлбэрийг үл харгалзан бүх барилга, байгууламжийг паспортжуулах, тэдгээрийн чанар, насжилтыг тодорхойлох, газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварт хянан баталгаажуулалт хийх, эрсдэлтэй барилга, байгууламжийн зориулалтыг өөрчлөх, хүчитгэх, эсхүл буулгах санал, дүгнэлт гаргах;

2.3.Иргэдийн газар хөдлөлийн тэсвэрлэлтийг хангасан барилга байгууламжид ажиллах, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх;

2.4. Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлээс хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах;

2.5.Барилгын суурь хөрсний инженер геологийн нөхцлийг /хөрсний тогтоц, усны нөхцөл, хөлдөлт, суулт г.м/ тодорхойлуулах, энэ чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллах;

Гурав. ЧИГ ҮҮРЭГ

3.1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт баригдсан барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэн паспортжуулах ажлыг зохион байгуулан, хэрэгжүүлнэ.

3.2.Барилга, байгууламжийн газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварыг үнэлэн паспортжуулах ажлын хүрээнд биет үзлэг, хэмжилт хийнэ.

3.3. Дүрмийн 3.2-т заасан биет үзлэг, хэмжилтийн үр дүнг үндэслэн барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварт үнэлгээ хийж, паспортжуулна.

3.4.Барилгын газар хөдлөлтөд тэвсэрлэх чадварын үнэлгээ, паспортжуулалт, чанар аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг, хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

3.5.Барилгын газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ, паспортжуулалтын үр дүнг үндэслэн газар хөдлөлтөд эрсдэлтэй объектуудад, ашиглалтын шаардлага хангахгүй талаарх шийдвэрийг мэргэжлийн хяналтын байгууллагаар гаргуулах

3.6.Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварт төлбөртэй үнэлгээ хийх;

3.7.Барилга байгууламжид инженерийн тооцоо хийх

3.9.Барилгын суурийн ашиглалтын төлөв байдал, бетоны бат бэхийг шалгах зорилгоор шурф /нүх/ ухах ажлыг зохион байгуулах

3.10.Барилгын суурь хөрсний инженер-геологийн нөхцөл тодорхойлох чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллах

3.11.Хангарьд ордонд суурилуулсан барилгын хэлбэлзэлийн байнгын мониторинг хийх, газар хөдлөлтийг бүртгэх станцын найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах

3.12.Хуучин болон шинээр баригдаж буй барилгуудад үл эвдэх сорилын багажаар хэмжилт судалгаа явуулж, үр дүнгийн боловсруулалт хийх

3.13.Барилгын чанартай холбоотой зарим норм, дүрэм стандартыг шинэчлэх, шинээр нэвтрүүлэх талаар холбогдох яам болон эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагуудад санал гаргах

3.14.Онцгой байдлын Ерөнхий газар, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Онцгой байдлын газар, Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль, Сууц өмчлөгчдийн холбоо зэрэг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч ажиллах

3.15.Барилга, байгууламжийн чанар аюулгүй байдлын талаар зөвлөмж, гарын авлага бэлтгэх

3.16.Барилга, байгууламжийн чанар насжилтыг тодорхойлох зорилгоор үзлэг тооллого явуулах

3.17.Иргэд олон нийтэд барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдал, гамшгийн эрсдэлийн талаар сурталчилгааны ажлыг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтарч зохион байгуулах

3.18. Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлээс хамгаалах менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах;

Дөрөв. УДИРДЛАГА, АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

4.1.Хэлтсийн орон тооны хязгаарыг Газрын даргын тушаалаар батална.

4.2.Хэлтэс нь Газрын дарга, орлогч дарга нарын мэргэжил, арга зүйн удирдлага дор ажиллана. Ажлаа газрын дарга, түүний орлогч дарга нарт хариуцан тайлагнана.

4.3.Хэлтсийн дарга нь хэлтсийн өдөр тутмын ажлыг шуурхай удирдлага, арга зүйгээр хангах, цаг үеийн ажлыг тухай бүр зохион байгуулан, үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавихаас гадна дараах эрх, үүрэгтэй ажиллана. Үүнд:

4.3.1.албан хаагчийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах, үр дүнгийн гэрээ байгуулж, гэрээний биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр дүгнэж үнэлэх;

4.3.2.хэлтсийн төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт, тайлангийн боловсруулалтад хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах;

4.3.3.хэлтсийн чиг үүрэгтэй холбоотой асуудлыг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурал болон газрын Захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэхэд оролцох, холбогдох асуудлаар санал тавьж шийдвэрлүүлэх;

4.3.4.хэлтсийн албан хаагчдыг ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх, урамшуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, сахилгын арга хэмжээ авах, гадаад, дотоодод сургалтад хамруулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаарх саналыг газрын удирдлагад уламжилж шийдвэрлүүлэх;

4.3.5.албан хаагчдын мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туслах, хамтын ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах;

4.3.6.цаг үеийн ажлын шаардлагаас шалтгаалан бусад алба, хэлтсийн холбогдох албан хаагчдад үүрэг, даалгавар өгч хяналт тавьж ажиллах;

4.3.7.бусад байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн төлөөлөлтэй хэлтсийн нэрийн өмнөөс харилцах.

4.4.Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн нь хэлтсийн өдөр тутмын болон цаг үеийн ажлыг тухай бүр зохион байгуулан, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин, хэлтсийн тайлан, мэдээ, биелэлт гаргах ажлыг хариуцан арга зүй, зохион байгуулалтаар хангана.

4.5.Хэлтсийн даргын эзгүйд хэлтсийн даргын үүргийг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн гүйцэтгэнэ.

4.6.Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх заавар, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу баримтыг хуваарийн дагуу архивт хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах

4.7.Хэлтсийн албан хаагч нь ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллана.

4.7.1.газрын удирдлага болон хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүрт нь биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тогтмол тайлагнан ажиллах;

4.7.2.төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, идэвхи зүтгэлтэй, санаачилгатай, үр дүнтэй ажиллах, газрын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа аливаа арга хэмжээ, сургалт, мэдээллийн цагт бүрэн хамрагдах;

4.7.3.төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ иргэдийг ялгаварлахгүй, хүнд суртал, гаргахгүй ажиллах;

4.7.4.ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлынхаа бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх;

4.7.5.архив, албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу явуулж, холбогдох дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэн, хариутай бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааг чанд мөрдөх;

4.7.6.ажлын байрны ерөнхий шаардлагыг хангахын тулд боловсрол, гадаад хэлний мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх;

4.7.7.хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу баримтын бүрдлийг бүрэн ханган хадгаламжийн нэгж үүсгэх.

4.8.Хэлтсийн чиг үүрэг, үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийн загвар, үйл ажиллагааны дарааллыг хэлтсийн дарга баталгаажуулан, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж болно.

4.9.Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, хариуцсан ажлын талаар мэдээлэл солилцох хэлтсийн хурлыг долоо хоног бүр зохион байгуулна.

------------оОо------------

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-НЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Нийслэлийн Ерөнхий Төлөвлөгөөний газар

2. Нэгжийн нэр:

Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс

3. Ажлын байрны нэр:

Барилгын инженер

3.1 Албан тушаалын ангилал:

Дэс түшмэл

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл:

ТЗ-5

4. Ажлын байрыг шууд харъяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Хэлтсийн дарга

Ахлах мэргэжилтэн

4.1 Албан тушаалын ангилал:

Ахлах түшмэл

Дэс түшмэл

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл:

ТЗ-8

ТЗ-6

5. Ажлын байрны шууд харъяалан удирдах албан тушаал:

5.1 Албан тушаалын ангилал:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо:

Б. ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Нийслэлд ашиглагдаж байгаа барилга, байгууламжийн чанар аюулгүй байдал, газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтэнд шалгалт хийж зөвлөмж \дүгнэлт\ гаргаж хэрэгжүүлэхэд оршино.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1.Барилга, байгууламжийн чанар аюулгүй байдлын талаар судалгаа мэдээлэл танилцуулга бэлдэх

2.Барилга, байгууламжийн чанар насжилтыг тодорхойлох зорилгоор хэмжилт, биет үзлэг хийж, туршилт судалгаа явуулж, паспорт хөтлөх

3.Газар хөдлөлтөнд эрсдэлтэй обьектуудын зориулалтыг өөрчлөх, хүчитгэх, буулгах талаар /дүгнэлт/ зөвлөмж гаргахад оролцох

4. Барилгын биет үзлэг, хэмжилтийн багажнуудын найдвартай ажиллагаа, засвар үйлчилгээг хариуцах

“Барилгын тухай”, ”Хот байгуулалтын тухай” болон бусад холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журмын заалтуудыг хэрэгжүүлэхэд нийцсэн тайлан, мэдээлэл, танилцуулга хийгдэнэ.

Нийслэлийн хэмжээнд барилга байгууламжийн нэгдсэн бүртгэлтэй болж ашиглалтын чанарын байдал хангагдана.

Газар хөдлөлтөнд эрсдэлтэй обьектуудын зориулалтыг өөрчлөх, хүчитгэх, буулгах асуудлыг холбогдох байгууллагуудад тавьж шийдвэрлүүлнэ.

Багажны найдвартай ажиллагаа хангагдана

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

  1. Ажлын байрны 1-р үндсэн зорилтын хүрээнд

1.1. Барилга, байгууламжийн чанар аюулгүй байдлын чиглэлийн мэдээллээр хангаж ажиллах

1.2. Барилга, байгууламжийн чанар аюулгүй байдлын чиглэлийн сургалт, семинар, хэвлэлийн бага хуралд оролцох, мэдээ мэдээлэл хийх

1.3. Барилга, байгууламжийн чанар аюулгүй байдлын талаар зөвлөмж, гарын авлага бэлтгэх

  1. Ажлын байрны 2-р үндсэн зорилтын хүрээнд

2.1. Тухайн дүүрэгт ашиглагдаж байгаа барилгуудад биет үзлэг хийж, фото зургаар баримтжуулж, шаардлага хангасан багажаар хэмжилт хийх, насжилтыг тогтоох

2.2. Ашиглагдаж байгаа барилгуудыг паспортжуулах, насжилт, чанар аюулгүй байдал нь БНД-ийн шаардлагыг хангасан байх

  1. Ажлын байрны 3-р үндсэн зорилтын хүрээнд

3.1. Газар хөдлөлт, барилгын нуралт, осол аваараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцох

3.2. Газар хөдлөлтийн тэсвэрлэлтийг хангаагүй барилга байгууламжийг хүчитгэх эсвэл буулгах талаархидүгнэлт, зөвлөмж гаргах

Ажлын байрны үндсэн зорилтоос бусад ажлын хүрээнд

1. Цаг үеийн болон удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаварт ажлуудад оролцох

2. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаварыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тогтмол тайлагнах

3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, ажлын цаг ашиглалт, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хугацааг чанд мөрдөн, идэвхи зүтгэлтэй, санаачилгатай, ажлынхаа бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, үр дүнтэй ажиллах

4. Байгууллага, нэгжээс зохион байгуулж байгаа аливаа сургалт, мэдээллийн цагт бүрэн хамрагдах

5. Төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ иргэдийг ялгаварлахгүй хандаж, хүнд суртал гаргах, чирэгдүүлэх зэрэг үйл хөдлөлийг хориглох

6. Ажлын байрны ерөнхий шаардлагыг хангахын тулд боловсрол, гадаад хэлний мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлж, санаачилгатай ажиллах

25%

50%

25%

жилдээ

       

В. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал

шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд боловсролтой

 

Мэргэжил

Барилгын инженер

 

Мэргэшил

Харгалзахгүй

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

 

Ур чадвар

· Багаар ажиллах чадвартай байх, үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх

· Үүрэг хүлээх

· Хариуцлага хүлээх

· Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх,

· Санаачилгатай байж, бүтээлч хандлагыг ашиглах,

· Үр нөлөөгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх

Бичиг баримт боловсруулах,

компьютерийн

ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР зэрэг барилгын тооцооны программ,

АUTOCAD- барилгын зургийн программ,

MICROSOFT OFFICE программыг эзэмшсэн байх

Бусадтай бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох

Нийтийн зорилгод тууштай байх

1.2 Тусгай шаардлага

· Нууц хадгалах

· Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэж дэмжих

· Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

Г. ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субъект

1.1 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

  1. Газрын дарга
  2. Орлогч дарга
  3. Зөвлөхүүд
  4. Хэлтсийн дарга нар
  5. Газрын ажилтан албан хаагчид

1 НИТХ-ын Тэргүүлэгчид

2 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

3 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

4 Нутгийн захиргааны байгууллагууд

5 Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг, байгууллагын дотоод журмыг мөрдөн ажиллаж хэлтсийн даргын өмнө бүрэн хариуцлага хүлээнэ. Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцаж ажиллана.

3. Ажлын байрны нөөц, хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Цалин хөлс нь төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалин болон төрийн алба хаасан хугацааны, зэрэг дэвийн нэмэгдлээс бүрдэнэ.

3.2 Биет хөрөнгийн

· Албан өрөөний тавилга, бусад эд хогшил

· Компьютер, холбооны болон бусад техник хэрэгсэл

· Унаа машин /Тогтоосон өдөр олгогдох/

3.3 Хүний

Нэг

3.4 Бусад

Бичгийн хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

Ажиллах хэвийн орчин, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан, байгалийн болон цахилгаан гэрэлтүүлэгтэй байна.

4.2 Онцгой нөхцөл

Цаг үеийн зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллана.

ХАНДАЛТЫН ТОО

1389079
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Түрүү сар
Нийт
252
999
4069
11851
15849
1389079

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461