Барилга байгууламжийн хяналтын хэлтэс

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДҮРЭМ

Нэг. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар /цаашид “газар” гэх/-ын дотоод зохион байгуулалтын нэгж болох Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс /цаашид “хэлтэс” гэх/-ийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, чиг үүрэг, удирдлага зохион байгуулалтын талаарх харилцааг газрын дүрэмд нийцүүлэн нарийвчлан зохицуулахад оршино.

1.2.Хэлтэс нь үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Хот байгуулалтын тухай, Барилгын тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртлэх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг, Засгийн газрын болон нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын захирамж, бусад дүрэм, журам, Газрын дүрэм, Хөдөлмөрийн дотоод журам болон энэ дүрмийг удирдлага болгон ажиллана.

1.3.Энэ дүрмийг газрын даргын тушаалаар батална.

Хоёр. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2.1.Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, дахин хөгжүүлэх төсөл, дэд бүтцийн хүрээнд Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний угсралт, их засварын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгох, олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд хяналт тавих;

2.2.Барилга, байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах;

2.3.Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу баригдах орон сууцны хотхон, хороолол, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтэц, дахин хөгжүүлэх төсөл болон шинээр барих, өргөтгөх барилга байгууламжийн хэрэгжилтэд хяналт тавина.

Гурав. ЧИГ ҮҮРЭГ

3.1.Хэлтэс нь барилга, байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл” олгох, байнгын ашиглалтад оруулах чиглэлээр дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

3.1.1.Барилга байгууламжийн захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж “Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл” олгох;

3.1.2.Олгосон зөвшөөрлийн хүрээнд барилга угсралтын ажлын явц, хэрэгжилтэд хяналт тавих, зөвлөгөө өгөх;

3.1.3.Барилга байгууламжийн захиалагч буюу зөвлөх үйлчилгээ эрхлэгчээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу баримт бичгийн бүрдлийг шалгаж, барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын үйл ажиллагааг холбогдох хууль, дүрэм, журмын дагуу зохион байгуулах;

3.1.4.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах хүсэлтийг хүлээн авч, долоо хоног бүрийн пүрэв гаригт комиссын хуваарийг газрын Орлогч даргаар батлуулж ажиллах;

3.1.5.Комиссын бүрэлдэхүүнд томилогдсон мэргэжилтэн хуваарийн дагуу комисст ажиллах ба томилогдсон гишүүн ажиллах боломжгүй нөхцөлд хэлтсийн даргаас орлон ажиллах гишүүнийг томилох;

3.1.6.Комиссын гишүүд мэргэжлийн чиглэлээрээ техникийн баримт бичгийн бүрдэл, барилга, байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилт, барилга, байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн угсралтын чанар, холбогдох норм дүрэм, стандартын шаардлагыг хангасан эсэхийг нарийвчлан шалгаж үнэлэлт дүгнэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг бүрэн арилгуулсны дараа актад гарын үсэг зурж баталгаажуулах;

3.2.Хот байгуулалт, барилгажилтын хяналтын мэдээ, мэдээллийг газрын мэдээллийн нэгдсэн санд оруулж бүртгэх;

3.3.Барилга байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр норм, дүрэм, эрх зүйн шинжтэй баримт бичгийн төсөл боловсруулахад оролцож, боловсруулсан төсөл, хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэх талаар саналаа холбогдох байгууллагад танилцуулах, хүргүүлэх

3.4.Барилга байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр холбогдох бусад байгууллагатай хамтарч ажиллах.

3.5.Хот байгуулалт, газрын харилцаа, барилгажилтын зөрчлийг арилгах талаар албан шаардлага гаргах

Дөрөв. УДИРДЛАГА, АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

4.1.Хэлтсийн орон тооны хязгаарыг Газрын даргын тушаалаар батална.

4.2.Хэлтэс нь Газрын дарга, орлогч дарга нарын мэргэжил, арга зүйн удирдлага дор ажиллана. Ажлаа газрын дарга, түүний орлогч дарга нарт хариуцан тайлагнана.

4.3.Хэлтсийн дарга нь хэлтсийн өдөр тутмын ажлыг шуурхай удирдлага, арга зүйгээр хангах, цаг үеийн ажлыг тухай бүр зохион байгуулан, үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавихаас гадна дараах эрх, үүрэгтэй ажиллана. Үүнд:

4.3.1.албан хаагчийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах, үр дүнгийн гэрээ байгуулж, гэрээний биелэлтийг хагас, бүтэн жилээр дүгнэж үнэлэх;

4.3.2.хэлтсийн төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт, тайлангийн боловсруулалтад хяналт тавьж, биелэлтийг хангуулах;

4.3.3.хэлтсийн чиг үүрэгтэй холбоотой асуудлыг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хурал болон газрын Захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэхэд оролцох, холбогдох асуудлаар санал тавьж шийдвэрлүүлэх;

4.3.4.хэлтсийн албан хаагчдыг ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх, урамшуулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, сахилгын арга хэмжээ авах, гадаад, дотоодод сургалтад хамруулах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх талаарх саналыг газрын удирдлагад уламжилж шийдвэрлүүлэх;

4.3.5.албан хаагчдын мэдлэг, мэргэшил, ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туслах, хамтын ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах;

4.3.6.цаг үеийн ажлын шаардлагаас шалтгаалан бусад алба, хэлтсийн холбогдох албан хаагчдад үүрэг, даалгавар өгч хяналт тавьж ажиллах;

4.3.7.бусад байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн төлөөлөлтэй хэлтсийн нэрийн өмнөөс харилцах.

4.4.Хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн нь хэлтсийн өдөр тутмын болон цаг үеийн ажлыг тухай бүр зохион байгуулан, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хяналт тавин, хэлтсийн тайлан, мэдээ, биелэлт гаргах ажлыг хариуцан арга зүй, зохион байгуулалтаар хангана.

4.5.Хэлтсийн даргын эзгүйд хэлтсийн даргын үүргийг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн гүйцэтгэнэ.

4.6.Хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх заавар, хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу баримтыг хуваарийн дагуу архивт хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулах

4.7.Хэлтсийн албан хаагч нь ажлын байрны тодорхойлолтод заасан ажил үүргийг гүйцэтгэхдээ дараах эрх, үүргийг хэрэгжүүлж ажиллана.

4.7.1.газрын удирдлага болон хэлтсийн даргаас өгсөн үүрэг даалгаврыг тухай бүрт нь биелүүлж, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тогтмол тайлагнан ажиллах;

4.7.2.төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, идэвхи зүтгэлтэй, санаачилгатай, үр дүнтэй ажиллах, газрын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа аливаа арга хэмжээ, сургалт, мэдээллийн цагт бүрэн хамрагдах;

4.7.3.төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ иргэдийг ялгаварлахгүй, хүнд суртал, гаргахгүй ажиллах;

4.7.4.ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглаж, ажлынхаа бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх;

4.7.5.архив, албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу явуулж, холбогдох дүрэм, журмыг хэрэгжүүлэн, хариутай бичиг, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааг чанд мөрдөх;

4.7.6.ажлын байрны ерөнхий шаардлагыг хангахын тулд боловсрол, гадаад хэлний мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх;

4.7.7.хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу баримтын бүрдлийг бүрэн хангаж хадгаламжийн нэгж үүсгэх.

4.8.Хэлтсийн чиг үүрэг, үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийн загвар, үйл ажиллагааны дарааллыг хэлтсийн дарга баталгаажуулан, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж болно.

4.9.Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэгжүүлэх, хариуцсан ажлын талаар мэдээлэл солилцох хэлтсийн хурлыг долоо хоног бүр зохион байгуулна.

------------оОо------------

АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/ НЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

А. ТАНИЛЦУУЛГА

1. Байгууллагын нэр:

Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар

2. Нэгжийн нэр:

Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хяналтын алба

3. Ажлын байрны нэр:

Барилгын хяналтын архитектор

3.1 Албан тушаалын ангилал:

Дэс түшмэл

3.2 Албан тушаалын зэрэглэл:

ТЗ-5

4. Ажлын байрыг шууд харъяалан удирдах албан тушаалын нэр:

Албаны дарга

Ахлах мэргэжилтэн

4.1 Албан тушаалын ангилал:

Ахлах түшмэл

Дэс түшмэл

4.2 Албан тушаалын зэрэглэл:

ТЗ-8

ТЗ-6

5. Ажлын байрны шууд харъяалан удирдах албан тушаал

5.1 Албан тушаалын нэр:

5.2 Албан тушаал эрхлэгчдийн тоо:

Б. ЧИГ ҮҮРЭГ

1. Ажлын байрны зорилго

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга, байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний угсралт, их засварын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг олгох, барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагаа, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, дахин хөгжүүлэх төсөл, дэд бүтцийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.

2. Ажлын байрны үндсэн зорилт

2.1 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

1. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хотхон, хороолол, дэд бүтэц, дахин хөгжүүлэх төслийн талаар дэвшүүлсэн асуудлуудын хэрэгжилтэнд хяналт тавих

2. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн чиглэлээр тусгасан ажлуудыг хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулах

3. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэх барилга байгууламж, дэд бүтцийн угсралт, их засварын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, зөвшөөрөл олгох, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, албаны мэдээллийн сан бүрдүүлэх.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, зөв суурьшилтай, иргэдэд ээлтэй хот байгуулах боломж бүрдэнэ.

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ, барилгажилтын болон дахин хөгжүүлэх төслийн хэрэгжилтэд хяналтын үзүүлэх нөлөө нэмэгдэхийн зэрэгцээ иргэдэд ээлтэй эрүүл, аюулгүй, тохилог орчин сайжрах нөхцөл бүрдэж, дэд бүтцийн хангалт, хүрэлцээ, ашиглалт сайжирна.

Иргэд олон нийтэд төрөөс үзүүлэх үйлчилгээ сайжирч, БНбД, стандартын шаардлага хангасан, хүний ажиллаж, амьдрах таатай нөхцөл бүрдүүлсэн, аюулгүй байдлыг хангасан барилга, байгууламж ашиглалтанд орно. Барилга байгууламжийн хяналтын мэдээллийн сан бүрдэнэ. Иргэд шинээр баригдаж буй барилга байгууламжаас сонголт хийх, үнэн зөв мэдээдлэл авах боломж бүрдэнэ.

3. Ажлын байрны гол үйл ажиллагаа

3.1 Хугацаа, хуваарь

1. Ажлын байрны 1-р үндсэн зорилтын хүрээнд

1.1 Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хотхон хорооллуудын ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллах

1.2 Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу баригдах хотхон, хороололд хяналт тавьж ажиллах

1.3 Орон сууцны хороолол болон гэр хорооллын дахин төлөвлөлтын хэрэгжилтэд хяналт тавих

Ажлын байрны 2-р үндсэн зорилтын хүрээнд

2.1 Улаанбаатар хотод шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил УБ хотын ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ-ний дагуу хийгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих

2.2 Орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх зорилгоор батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавих

2.3 Гэр хороололд дахин төлөвлөлтийн хэрэгжилтэд хяналт тавих.

Ажлын байрны 3 -р үндсэн зорилтын хүрээнд

3.1 Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу баригдаж буй хороолол, хотхон, шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, өргөтгөл шинэчлэлт, дахин төлөвлөлт хийгдэж буй гэр хорооллын инженерийн шугам, сүлжээний угсралт, их засварын ажлын зураг төсөл УБ хотын ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ-ний дагуу хийгдсэн эсэхэд хяналт тавьж, барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгоход бусад инженерүүдтэй хамтран ажиллах

3.2 Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу баригдаж буй хороолол, хотхон, шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, өргөтгөл шинэчлэлт, дахин төлөвлөлт хийгдэж буй гэр хорооллын инженерийн шугам, сүлжээний угсралт, их засварын ажлын зураг төсөл УБ хотын ерөнхий төлөвлөгөө, ХЕТ-ний дагуу хийгдсэн эсэхэд хяналт тавьж, барилга ашиглалтад оруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулахад бусад инженерүүдтэй хамтран ажиллах

3.3 Хот байгуулалт, ЕТ, ХЕТ-ний хяналтын мэдээ мэдээллийг хот байгуулалтын болон албаны мэдээллийн нэгдсэн санд оруулах.

Ажлын байрны үндсэн зорилтоос бусад ажлын хүрээнд

1. Цаг үеийн болон удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгаварт ажлуудад оролцох

2. Удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь чанартай сайн биелүүлж ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг тогтмол тайлагнах

3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж, ажлын цаг ашиглалт, хариутай бичгийн шийдвэрлэлтийн хугацааг чанд мөрдөн, идэвхи санаачилгатай, ажлынхаа бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, үр дүнтэй ажиллах

4. Байгууллага, нэгжээс зохион байгуулж байгаа аливаа сургалт, мэдээллийн цагт бүрэн хамрагдах

5. Төрийн үйлчилгээг үзүүлэхдээ иргэдийг ялгаварлахгүй хандаж, хүнд суртал гаргах, чирэгдүүлэх зэрэг үйл хөдлөлийг хориглох

6. Ажлын байрны ерөнхий шаардлагыг хангахын тулд боловсрол, гадаад хэлний мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлж, санаачилгатай ажиллах

30%

30%

40%

Жилдээ

       

В. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Ажлын байранд тавигдах шаардлага

1.1 Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Шаардлагатай

Боловсрол

Дээд

Магистр

Мэргэжил

Архитектор

 

Мэргэшил

Мэргэшсэн инженер

Төрийн ажлаар мэргэшсэн байх

Туршлага

Төрийн захиргааны байгууллагад 5-аас дээш жил ажилласан байх.

Барилга байгууламжийн угсралтын талбайд 3-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх.

Ур чадвар

· Багаар ажиллах чадвартай байх, үр нөлөөтэй баг бүрдүүлэх

· Үүрэг хүлээх

· Хариуцлага хүлээх

· Асуудлыг бүтээлчээр шийдвэрлэх,

· Санаачилгатай байж, бүтээлч хандлагыг ашиглах,

· Үр нөлөөгүй үйл ажиллагааг илрүүлэх

Бичиг баримт боловсруулах,

Танилцуулга хийх, харилцаа холбоо тогтоох,

Компьютерийн өргөн хэрэглээний Word, Excel, Power Point зэрэг програмуудыг бүрэн эзэмшсэн байх,

Бусадтай бие биенийгээ дэмжсэн харилцаа холбоо тогтоох,

Нийтийн зорилгод тууштай байх

1.2 Тусгай шаардлага

· Нууц хадгалах

· Бусдын эрх мэдэл, бүрэн эрхийг хүндэтгэж дэмжих

· Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

Г. ХҮЧИН ЗҮЙЛС

1. Ажлын байрны харилцах субъект

1.1 Байгууллагын дотор талд байгаа

1.2 Байгууллагын гадна талд байгаа

  1. Газрын дарга
  2. Орлогч дарга нар
  3. Зөвлөхүүд
  4. Алба, хэлтсийн дарга нар
  5. Газрын ажилтан албан хаагчид

1.НИТХ-ын Тэргүүлэгчид

2.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

3.Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба

4.Нутгийн захиргааны байгууллагууд

5.Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага

2. Албан тушаал эрхлэгчийн хүлээх хариуцлага

Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн албан хаагчийн тангараг, байгууллагын дотоод журмыг мөрдөн ажиллаж, албаны даргын өмнө бүрэн хариуцлага хүлээнэ. Хариуцсан эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.

3. Ажлын байрны нөөц, хэрэгсэл

3.1 Санхүүгийн

Цалин хөлс нь төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалин болон төрийн алба хаасан хугацааны, зэрэг дэвийн нэмэгдлээс бүрдэнэ.

3.2 Биет хөрөнгийн

· Албан өрөөний тавилга, бусад эд хогшил

· Компьютер, холбооны болон бусад техник хэрэгсэл

· Унаа машин

3.3 Хүний

Албаны мэрэгжилтэн, инженерүүд

3.4 Бусад

Бичгийн хэрэгсэл болон бусад аж ахуйн материал

4. Ажлын байрны нөхцөл

4.1 Ердийн нөхцөл

Ажиллах хэвийн орчин, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан, байгалийн болон цахилгаан гэрэлтүүлэгтэй өрөө, суурин утастай байна.

4.2 Онцгой нөхцөл

Цаг үеийн зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар болон амралтын өдрүүдэд ажиллана.

ХАНДАЛТЫН ТОО

1389089
Өнөөдөр
Өчигдөр
Энэ 7 хоногт
Энэ сар
Түрүү сар
Нийт
262
999
4079
11861
15849
1389089

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж-7/1, Хангарьд ордон 11,13-р давхар

Утас: (+976) 320461