Үзүүлэх # 
Гарчиг Үзсэн
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ /2016/ 94
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН НИЙСЛЭЛИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 46
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 52
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт /2013 он/ 305
Газрын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт 364
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 315
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2014 он/ 297
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013 он/ 326
Газрын албан уулзалтанд мөрдөх журам 332
Газрын дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам 338
Газрын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө /2013-2016 он/ 338
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дүрэм 446