Үзүүлэх # 
Гарчиг Үзсэн
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ /2016/ 87
НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН НИЙСЛЭЛИЙН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ 42
НИЙСЛЭЛИЙН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗРЫН АВЛИГЫН ЭСРЭГ 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 48
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт /2013 он/ 298
Газрын үйл ажиллагааны шалгуур үзүүлэлт 354
Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2013 оны төлөвлөгөөг батлах тухай 307
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2014 он/ 291
Газрын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /2013 он/ 319
Газрын албан уулзалтанд мөрдөх журам 325
Газрын дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам 333
Газрын хөгжлийн стратеги төлөвлөгөө /2013-2016 он/ 332
Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дүрэм 439