Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

Хот байгуулалтыг газар, орон зайн төлөвлөлт, дахин төлөвлөлт мэдээлэл болон барилгын зөвшөөрөл, хяналтаар хэрэгжүүлэгч байгууллага байх.