Тэг тэнхлэгийн мэдээллийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

Тэг тэнхлэгийн мэдээллийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгүүлэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1

Барилга

Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулсан тухай акт, хавсралтын хамт /эх хувь, CD/
2 Газрын гэрчилгээ, эдэлбэр газрын кадастрын зургийн хуулбар
3 Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, схем зургийн хуулбар
4 Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний хуулбар
5 Зай хэмжээний зургийн хуулбар
6 Өндөржилтийн зургийн хуулбар
1

Шугаман байгууламж /авто зам, инженерийн шугам сүлжээ/

Барилга, байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газар дээр байгуулсан акт, хавсралтын хамт /эх хувь, CD/
2 Захирамж, шийдвэр
3 Ажлын зургийн даалгаврын хуулбар
4 Батлагдсан ажлын зургийн хуулбар /трассын зөвшилцсөн зураг хуулбар/
5 Трассын байгуулалтын зураг хуулбар
6 Өндөржилтийн зургийн хуулбар

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin