Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2019 он/

Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2019 он/

Огноо Тушаалын дугаар Товч утга
1 2019.01.08 А/01 Хэвлэмэл хуудас устгах тухай
2 2019.01.09 А/02 Мэдүүлэг гаргах албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай
Google+ Linkedin