Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2019 он/

Газрын даргын A тушаалын бүртгэл /2019 он/

Огноо Тушаалын дугаар Товч утга
1 2019.01.08 А/01 Хэвлэмэл хуудас устгах тухай
2 2019.01.09 А/02 Мэдүүлэг гаргах албан тушаалын жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай
3 2019.01.18 A/03 Тэтгэмж олгох тухай
4 2019.01.23 А/04 Тэтгэмж олгох тухай
5 2019.01.25 А/05 Хөрөнгө гаргах тухай
6 2019.01.28 А/06 Тэтгэмж олгох тухай
7  2019.01.31 А/07 Тэтгэмж олгох тухай
8  2019.01.31  А/08 Жагсаалт батлах тухай
9  2019.02.04 А/09 Спорт хамтлаг байгуулах тухай
10  2019.02.04 А/10 Өмч хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай
11  2019.02.04 А/11 Галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
12  2019.02.04 А/12 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажлын хэсэг байгуулах тухай
13  2019.02.04  А/13 Сэтгэл ханамжийн байдлыг судлах судалгааны баг байгуулах тухай
14  2019.02.11 А/14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15  2019.02.11 А/15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
16 2019.02.11 А/16 Хүний нөөцийн хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2019 оны төлөвлөгөө батлах тухай
17  2019.02.26 А/17 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай
18 2019.03.01 A/18 “Барилга хот байгуулалт, түр орон байраар хангах алба”-ны орон тооны бус штабын бүрэлдэхүүнийг
19 2019.03.01 A/19 Ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 2019.03.04 A/20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
21 2019.03.06 A/21 Тэтгэмж олгох тухай
Google+ Linkedin