Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх

д/д Бүрдүүлэх материалын бүрдэл Тайлбар
1 Байрзүйн зураг хэвлэмэлээр Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжээр зураг хийлгэнэ. Тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгжийн жагсаалтын www.mcud.gov.mn хаягаас авах боломжтой.
2 Байрзүйн зураг тоон байдлаар /СD/

Маягт татаж авах

Тоон зургийн таних тэмдэг – 1 татаж авах

Тоон зургийн таних тэмдэг – 2 татаж авах

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin