Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээ
2 Захиалагчийн барилгын техникийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
3 Дотоод хяналтын дүгнэлт, түүний биелэлт
4 Зураг төслийн байгууллагаар гаргуулсан зохиогчийн хяналтын нэгдсэн дүгнэлт
5 Барилгын ил, далд ажлын актууд, холбогдох техникийн баримт бичиг
6 Барилгын тухай хуулийн 14.3, 14.6-д заасан барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах болон хэвийн ашиглалтын  хугацаанд чанар, аюулгүй байдлыг хариуцах гүйцэтгэгчийн баталгаа

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin