Барилгад хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

Барилгад хаяг дугаар олгох, мэдээллийн санд бүртгэх

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ Тайлбар Бүрдэл
1 Шинэ барилгад /барилга барих зөвшөөрөл авсан байх/ Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт /Татах/ Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Барилга, байгууламжийн байр зүйн зураг Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах
3 Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
4 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
1  

Хуучин барилгад

Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Барилга, байгууламжийн байр зүйн зураг Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах
3 Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар Эсвэл өмч, хувьчлалын тогтоол, шийдвэрийн хуулбар авчрах
4 Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
5 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
1 Зуслангийн барилгад Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Барилгын байр зүйн зураг Геодезийн ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй компаниар хийлгүүлж хэвлэмэл зураг, CD-ээр авчрах
3 Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
4 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
1 Гэр хорооллын барилгад хаягийн тодорхойлолт олгох Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Газрын гэрчилгээ /нотариатаар батлуулах/, газрын кадастрын зургийн хуулбар Эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа хүчинтэй байх,
3 Хорооны тодорхойлолт /хуулбар/ Хорооны засаг даргын торхойлолт,
4

Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
1 Дахин тодорхойлолт олгох Хаяг дугаар хүссэн өргөдлийн маягт Өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн бөглөх /ашиглалтад орсон он, улсын комиссын дугаар гэх мэт…./
2 Газрын гэрчилгээ, кадастрын зургийн хуулбар Эсвэл хаяг дугаар авч байсан албан бичгийн хуулбар
3 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт /14120төгрөг/ Газар эзэмшигчийн нэрээр төлбөрийг тушаах
Нийт хуудасны тоо
Google+ Linkedin