2018 онд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн 19 барилгад газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээг хийж гүйцэтгэж байна

2018 онд сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн 19 барилгад газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээг хийж гүйцэтгэж байна

Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 157 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”, Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” тухай А/206 дугаар захирамж, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 68 дугаар тогтоолоор Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий  төлөвлөгөөний газраас 2018 онд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгийн 19 барилгад газар хөдлөлтийг тэсвэрлэх чадварын үнэлгээ хийж, паспортжуулах ажил хийж гүйцэтгэж байна. Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтэс нь 2011 оноос хойш 629  орон сууцны барилгад газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх чадварын үнэлгээг хийж гүйцэтгэсэн ба үүнээс 185 барилга газар хөдлөлтөд тэсвэртэй, 95 барилга хүчитгэх арга хэмжээ авах шаардлагатай ,газар хөдлөлтөд тэсвэргүй гарсан 349 барилгын дүгнэлтийг мэргэжлийн хяналтын газар хүргүүлж тус газраас 235 барилгыг ашиглахыг хориглосон байна.

Google+ Linkedin