Зурган мэдээллээр үйлчлэх

Зурган мэдээллээр үйлчлэх

д/д

Бүрдүүлэх материал

1 Эзэмшил газрын кадастрын зургийн хуулбар эсвэл байршил тодорхойлсон зураг/
2 Үйлчилгээний төлбөр төлсөн баримт

 

Нийслэлийн Төрийн сан банк дахь 100200051054 дугаар дансанд тушаана.

 

Үнэлгээний дугаар Үйлчилгээний дугаар Цаасны хэмжээ

Үнэ /төг/

1

547

570

Шугам сүлжээний дэвсгэр зураг хэвлэх А4 19,657
А3 39,313
А2 78,626
А1 157,626
А0 314,504

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin