Авто зам, замын байгууламжийн төлөвлөлт, зураг төсөл батлах

Авто зам, замын байгууламжийн төлөвлөлт, зураг төсөл батлах

Авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар авахад бүрдүүлэх материал:

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Иргэн, хуулийн этгээдийн албан бичиг /өргөдөл/ Хүсэлт гаргагч Хөрөнгийн эх үүсвэр, хэрэгжүүлэх хугацааг тусгах
2 Иргэн, хуулийн этгээдийн гэрчилгээ /үнэмлэх/ Хүсэлт гаргагч Хуулбар
3 Захирамж, шийдвэр Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар /хүсэлт гаргагч/ Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар барих бол НАЗХГ-тай зөвшилцсөн баримт ирүүлэх
4 Нэгж талбарын давхцал Нийслэлийн Газрын алба /хүсэлт гаргагч/ Тусгай хамгаалалттай газарт төлөвлөх бол БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай газрын нутгийн удирлагын газраас тодруулга авна:
4 Төлөвлөж буй авто зам, замын байгууламжийн схем зураг Хүсэлт гаргагч ts.tumen-od@mpa.ub.gov.mn цахим хаяг болон CD-ээр ирүүлнэ
5 Газрын одоогийн байдлын фото зураг Хүсэлт гаргагч Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар

маягт татаж авах

Авто зам, замын байгууламжийн загвар зураг батлах:

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Батлагдсан авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгавар
2 Авто зам, замын байгууламж төлөвлөх даалгаврын схем зураг
3 Авто зам, замын байгууламжийн агвар зураг
4 Трассын байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөг тоон байдлаар хавсаргах /CD/
Авто зам, замын байгууламжийн загвар зургийн бүрдэл
1 Нүүр хуудас /Батлагдах/
2 Орчны тойм /Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулах/
3 Тайлбар бичиг, төлөвлөлтийн санаа
4 Трассын байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөө /Батлагдах/
5 Номенклатур
6 Газар зохион байгуулалт, гудамжны орон зайн шийдэл
7 Хөндлөн болон дагуу огтлол /төлөвлөлтийн налууг тооцсон байх/
8 Замын байгууламжийн зураглал
10 Харагдах байдал /Одоогийн байдлын фото зургийг хавсаргах/

маягт татаж авах