Дулааны хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

Дулааны хангамжийн шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

Шаардлагатай материал Тайлбар
1 Шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг
2 Техникийн нөхцөл ЭХЯ,  УБДС ТӨХК-аас олгосон.
3 Техникийн нөхцөлд тусгасан шугам эзэмшигчтэй зөвшилцсөн баримт Албан бичиг болон бусад хэлбэрээр баримтжуулсан
 

4

UTM координатын системд гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг  ACAD файл цахим хэлбэрээр CD-ээр болон ts.lhamsuren@mpa.ub.gov.mn хаягаар  ирүүлэх

 

Үйлчилгээний маягт татаж авах

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin