Мэдээлэл, холбооны шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

Мэдээлэл, холбооны шугам сүлжээний трасс зөвшилцөх, зөвшөөрөлцөх

Бүрдүүлэх материал:

1 Техникийн нөхцөл /МХС ТӨХК/, шаардлагатай бол нэмэлт тодруулга авсан байна
2 UTM координатын системд хийж гүйцэтгэсэн шугамын байгуулалтын зураг /дэвсгэр зурагт тодруулга хийгдсэн байх/, шугам сүлжээний ажлын иж бүрэн зураг /шаардлагатай тохиолдолд бусад шугам сүлжээний газруудаас зөвшөөрөл авсан байх/
3 Дээрх материалыг цахим /m.otgonbat@mpa.ub.gov.mn/ болон CD-ээр ирүүлнэ

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin

Хариулт үлдээх