Тохижилтын ажлын эх загвар зураг төсөл батлах

Тохижилтын ажлын эх загвар зураг төсөл батлах

д/д

Бүрдүүлэх материал

1 Батлагдсан ТАТД, схем зураг /хуулбар/
2 Загвар зураг
3 Хэсэгчилсэн ЕТ-г тоон байдлаар хавсаргах /CD/
4 Зураг гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл /хуулбар/

Загвар зургийн бүрдэл

1 Нүүр хуудас /бичиглэл, гарын үсэг, тамга/
2 Тайлбар бичиг
3 Байршлын схем
4 Одоогийн байдлын судалгаа
5 Дэвсгэр зураг
6 Ерөнхий төлөвлөгөө /батлагдах/
7 Зай хэмжээ
8 Зам талбайн хучилт, тоо хэмжээ
9 Харагдах байдлууд /төлөвлөлтийн орчинд эвлүүлсэн зураглал/

Анхаарах зүйл: Зураг төслийн тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий байгууллагын цахим хуудаснаас шалгах /http://www.barilga.gov.mn/

Загвар зургийн батлагдах хуудасны стандартыг шалгах

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin

Хариулт үлдээх