Хөшөө, дурсгалын самбар байршуулах асуудлыг зохион байгуулах

Хөшөө, дурсгалын самбар байршуулах асуудлыг зохион байгуулах

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Үндэслэл, намтар  түүх Хүсэлт гаргагч иргэн, хуулийн этгээд Баримт, нотолгоотой
2 Тэмдэглэл Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал Эх хувь
3 Загвар зураг Уран бүтээлч, зураг төслийн байгууллага /хүсэлт гаргагч/
  • Байршил
  • Тохижилт
  • Байгуулалт
  • Харагдах байдал
  • Материалын сонголт
4 Зардал хөрөнгийн              нарийвчилсан тооцоо, эх үүсвэрийн мэдэгдэл, хадгалалт, хамгаалалтын мэдээллүүд Мэргэжлийн байгууллага /хүсэлт гаргагч/ Эх хувь
5 Зөвшилцсөн албан бичиг Газар эзэмшигч Эзэмшил газар дээр байрлуулахад тухайн газар эзэмшигчийн дэмжсэн албан бичиг

Маягт татаж авах 

Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin