Барилгын эх загвар төсөл батлах

Барилгын эх загвар төсөл батлах

д/д

 Бүрдүүлэх материалын бүрдэл

1 Батлагдсан АТД, схем зураг /хуулбар/
2 Нүүр худас /бичиглэл, гарын үсэг, АТД тохирсон эсэх/
3 Орчны хэсэгчилсэн ЕТ /бичиглэл, гарын үсэг, АТД тохирсон эсэх/
4 Байгуулалтууд
5 Огтлолууд
6 Нүүр талууд
7 Харагдах байдлууд /3 хэмжээст зураглал/
8 Хэсэгчилсэн ЕТ-г тоон байдлаар хавсаргах /СD/
9 Нийт хуудасны тоо

 

ЖИЧ:НЗД-ын 2017 оны А/606 дугаар Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

Google+ Linkedin