Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

Барилга барих хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх

БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ ХҮСЭЛТИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
2 Иргэний өргөдөл
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ /хуулбар/
6 Газар кадастрын зураг /хуулбар/
7 Газрын гэрээ /хуулбар/
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг /сүүлийн 14 хоногийн байдлаар/
9 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт /НГА/ /иргэн, хуулийн этгээд/ /эх хувиар/
10 Орон сууцны хороолол дундах барилгажаагүй талбайд барилга барих тохиолдолд иргэн, хуулийн этгээдийн санал авах    /Санал авах хуудас татаж авах/
11 Гэр хороололын газар дахь нэгж талбарт барилга барих үйл ажиллагаанд иргэн, хуулийн этгээдийн санал авах   /Санал авах хуудас татаж авах/

Маягт татаж авах 

  

ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАЙРШИЛД БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ

/ХОТ ДАХИН ХӨГЖҮҮЛЭХ ХЭЛТЭС/

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
2 Иргэний өргөдөл
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ /хуулбар/
6 Газар кадастрын зураг /хуулбар/
7 Газрын гэрээ /хуулбар/
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг  /сүүлийн 14 хоногийн байдлаар/
9 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт /НГА/ /иргэн, хуулийн этгээд/ /эх хувиар/
10 Хөрш залгаа иргэдийн санал /хуулбар/  /Санал авах хуудас татаж авах/

Маягт татаж авах 

 

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТАГТ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ

д/д Бүрдүүлэх материал
1 Иргэний үнэмлэх /хуулбар/
2 Иргэний өргөдөл
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ /хуулбар/
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ /хуулбар/
6 Газар кадастрын зураг /хуулбар/
7 Газрын гэрээ /хуулбар/
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг /сүүлийн 14 хоногийн байдлаар/
9 Газрын гэрээ дүгнэсэн акт /Холбогдох тусгай хамгаалалттай газар нутгийн захиргаа/
10 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар/

 Маягт татаж авах 

 

                Жич: НИТХ-ын 2014 оны 5/14 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу хөрш залгаа иргэдээс санал авах мөн самбар байршуулсан тохиолдолд бүрдүүлэх материал заавал хавсралтаар авна. Барилга байгууламж барих хүсэлтийг хуульд заасны дагуу итгэмжлэгчээр дамжуулан шийдвэрлүүлж болох бөгөөд итгэмжлэлээ баталгаажуулан ирүүлэх шаардлагатай. 

             НЗД-ын 2017 оны А/606 дугаар “Хүнд суртлыг халж, төрийн үйлчилгээний  чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” захирамжийн дагуу үйлчилгээ хүссэн иргэн, хуулийн этгээд иргэний үнэмлэх, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, бусад баримт бичгийг эх хувиар нь авчирсан тохиолдолд хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй.

               Бүрдүүлэх материалын бүрдэл, үнэлгээ хийхэд зөрчил гарсан бол барилга, байгууламж барих хүсэлтийг он сар өдөр, шалтгааныг тодорхой бичиж буцаах бөгөөд хуулбарыг хадгална. Батлагдсан архитектур төлөвлөлтийн даалгавар өөрчлүүлэх хүсэлтийг журмын дагуу шийдвэрлэнэ

Google+ Linkedin