10,14,15,16,17,18 дугаар нэгж хорооллын ХЕТ

10,14,15,16,17,18 дугаар нэгж хорооллын ХЕТ

ҮНДЭСЛЭЛ:

  • Монгол Улсын Их Хурлын 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 23-р тогтоолоор баталсан Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг
  • Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн баталсан 2015.05.01-ний өдрийн баталсан №ХЕТ-1-II.6 дугаартай зургийн даалгаврууд
  • Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газартай байгуулсан 2015.09.07-ний өдрийн ЕТ-2015/49 дугаартай гэрээ

БОЛОВСРУУЛСАН БАЙГУУЛЛАГА:

Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө:

  • “Нарт дизайн” ХХК

Туслан гүйцэтгэгч:

  • ХЕТ-ний инженер геологийн судалгааг “Лэнд тест” ХХК, байр зүйн зураглалыг НЕТГ-аас авч ашиглав.

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭ:

  • “10,14,15,16,17,18 дугаар нэгж хороолол” нь Баянзүрх дүүргийн 2,4,5,7,8,10,12,13,14,15,16, 17,19,22,24,26,27 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 8 га талбайг хамарна.

Google+ Linkedin