Category Archives: Eрөнхий төлөвлөгөө

9 дүгээр нэгж хорооллын ХЕТ

9 дүгээр нэгж хорооллын ХЕТ

ҮНДЭСЛЭЛ: Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он.