Category Archives: Цаг үеийн мэдээ

Хот төлөвлөлтийн хэлтэс 2017 онд

Хот төлөвлөлтийн хэлтэс 2017 онд

Бодлогын болон захирамжлалын баримт бичгийн хэрэгжилт: ЗГҮАХ-ийн 2.87 дэх заалт, НЗДҮАХ-ийн 2.5.11,  (2-57) “Дугуйн зам”.